Felelősség-elhárítási nyilatkozat

Feltételek és kikötések

Ön csak az alábbi feltételek és kikötések előzetes elfogadását követően férhet hozzá ehhez a honlaphoz és használhatja fel az azon található információkat. Az e honlaphoz való hozzáférésével és az azon található információk felhasználásával Ön elfogadja ezeket a feltételeket és kikötéseket, és lemond az Intervet Hungaria Kft, annak leányvállalataival, fiókvállalataival és alkalmazottaival szembeni bárminemű és minden kártérítési igényéről, amely a honlap vagy az azon található bármely anyag, információ, vélemény vagy ajánlás Ön általi használatából származik. Ezek a feltételek és kikötések továbbá a következő záradékokból állnak: Tájékoztatás és a felelősség elhárítása. Ezt a honlapot és az Intervet Hungaria Kftre és annak leányvállalataira, fiókvállalataira, termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó információkat, neveket, képeket, márkajeleket és ikonokat “ahogy van” és “ahogyan hozzáférhető” alapon bocsátjuk rendelkezésre, mindennemű – kifejezett vagy hallgatólagos – felelősségvállalás vagy garancia nélkül, beleértve, de nem kizárólagosan a hallgatólagos kereskedelmi garanciákat, az egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat vagy a jogszabálysértés kizárására vonatkozó garanciákat is. Noha az e honlapon található információkat gondosan és jóhiszeműen állítottuk össze annak érdekében, hogy információkat adjunk az Intervet Hungaria Kftről és annak termékeiről és szolgáltatásairól, az Intervet Hungaria Kft és annak anyavállalatai, leányvállalatai, fiókvállalatai vagy alkalmazottai semmilyen körülmények között nem tartoznak felelősséggel semmilyen természetű vagy jellegű kárért – beleértve korlátozás nélkül a közvetlen, közvetett, különleges, következmények vagy járulékos károkat is –, amely az e honlaphoz való hozzáférésből, illetve a honlap vagy az azon fellelhető bármely anyag, információ, minősítés vagy ajánlás felhasználásából ered vagy azokkal kapcsolatos. Az Intervet Hungaria Kft bármikor – előzetes bejelentés nélkül – módosításokat, javításokat és/vagy változtatásokat tehet e Feltételekben és kikötésekben, a honlapon megjelenített információkban, nevekben, képekben, márkajelekben és ikonokban, illetve az e honlapon említett termékekben és szolgáltatásokban. Ez a honlap tartalmazhat kapcsolatokat olyan más honlapokhoz vagy hivatkozásokat olyan más honlapokra, amelyek nem az Intervet Hungaria Kft befolyása alatt állnak. Az Intervet Hungaria Kft semmilyen felelősséggel nem tartozik az ilyen kapcsolt honlapok egyikének a tartalmáért sem, illetve az ilyen kapcsolt honlapon feltüntetett egyetlen további kapcsolat tartalmáért sem. Ön vállalja, hogy az e honlapon talált információkat sem részben, sem egészében nem bővíti ki, változtatja meg, helyettesíti mással vagy dolgozza át.

A készítményekre vonatkozó információk

Az e honlapon szereplő, állatgyógyászati készítményekre vonatkozó információk az európai törzskönyvi dossziékon alapulnak. A honlap esetleg hivatkozhat olyan készítményekre, amelyek az Ön országában esetleg nem kaphatók vagy más márkanév alatt kerülnek forgalomba. Emellett a konkrét készítmények ártalmatlansági és hatékonysági adatai és a készítményekre vonatkozó élelmezés-egészségügyi várakozási idők is eltérhetnek a helyi jogszabályoktól függően. Kérjük, hogy további információkért forduljon állatorvosához!

Szellemi tulajdon

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az e honlapon megjelenített anyagok – köztük, korlátozás nélkül, minden szerkesztőségi anyag, fotó, illusztráció és más grafikus anyag, név, márkajel (logo), áruvédjegy és szolgáltatási jelzés – az Intervet Hungaria Kft vagy az Intervet Hungaria Kft leányvállalatai, fiókvállalatai vagy engedélyezői tulajdonát képezik, és szerzői jogi, védjegy-jogi és a szellemi tulajdonra vonatkozó egyéb törvényi védelem alatt állnak. Az e honlapon említett más készítmények vagy cégnevek tulajdonosaik védjegyei lehetnek. Ön nem sokszorosíthatja, adhatja tovább, forgalmazhatja, terjesztheti, értékesítheti, hozhatja nyilvánosságra, teheti közzé vagy köröztetheti ezeket az anyagokat vagy azok részeit, attól eltekintve, hogy Önnek jogában áll (a) nem-kereskedelmi, tájékoztató és személyes használatra kinyomtatni vagy letölteni az e honlapon található anyagok kivonatait; vagy (b) lemásolni az e honlapon található anyagokat, hogy azt elküldje – kereskedelmi cél nélkül – egyes feleknek személyes tájékoztatás céljából, feltéve, hogy Ön az anyag forrásaként megjelöli az Intervet Hungaria Kft, és tájékoztatja a harmadik felet arról, hogy ezek a feltételek és kikötések rá is vonatkoznak, és hogy azokat neki is be kell tartania. Az e nyilatkozatban szereplő egyetlen megfogalmazás sem fogható fel az Intervet Hungaria Kft vagy bármely harmadik fél által birtokolt semmilyen licenc vagy szabadalmi vagy védjegyhez fűződő jog hallgatólagos, kizárás általi vagy egyéb átruházásaként. A fentiekben határozottan kinyilvánított eseteken kívül az e nyilatkozatban szereplő semmilyen megfogalmazás sem fogható fel az ilyen információkra, adatokra, termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó licenc, illetve szerzői vagy más szellemi jog átruházásaként.

Irányadó jog és bíráskodási hatáskör

Ezekre a feltételekre és kikötésekre Magyarország törvényei vonatkoznak, és azokat a magyar törvényeknek megfelelően kell értelmezni és érvényesíteni. Az e nyilatkozatból eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő minden és bármely vitás kérdést kizárólag az illetékes magyar bíróságok előtt kell véglegesen rendezni.

Intervet Hungaria Kft
Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA

Vissza